Zozawlngaih

Taksin thute khau bang sut dih ni

Zo Poem Post New Entry

view:  full / summary

HI DAN DING HI ZAW

Posted by Tg. Zawlngaih on April 28, 2010 at 11:27 AM Comments comments (0)

HI DAN DING HI ZAW


Ka gen teng thupi ci zaw loin

          A thupi teng gen hizaw ning.


Ka deih pen gen zaw loin

          ka gen pen deih zaw ning.


Ka sep pen geel hizaw loin

          A geel pen sem hi zaw ning.


Ka sep pen gen hi zaw loin

             Ka gen pen sem hizaw ning.


Ka sem pen mungtup hi cizaw loin

          Ka mungtup pen sem hizaw ning.


Ka nek ciangin sem hi zaw loin

          Ka sep ciang ne hizaw ning.


Ka nek mana nungta hizaw loin

          Ka nuntak man a nee hizaw ning.


Ka it pen nei hizaw loin

          Ka neih pen it hizaw ning.Tg Thawnpu


KHIALHNA

Posted by Tg. Zawlngaih on April 20, 2010 at 11:13 PM Comments comments (0)

KHIALHNA

 

Amah tawh ka ki muh lai in,

Hong nuihmai hi.


 Amah ka lawm khat hong suak hi.

 

Ciamnuih ka gen hi.

Hong nuihmai hi.


Ka ngaihsutna pawlkhat ka gen hi.

Hong nuihmai hi.

 

Ka muhna pawlkhat ka gen hi.

Hong nuihmai hi.

 

Ka ngimna ka gen hi.

Hong nuihmai hi.

 

Ka ngahna pawlkhat ka gen hi.

Hong nuihmai hi.

 

Ka supna pawlkhat ka gen hi.

Hong nuihmai hi.

 

Ka thuakna pawlkhat ka gen hi.

Hong nuihmai hi.

 

Ka haksatna pawlkhat ka gen hi.

Hong nuihmai hi.

 

Ka khasiatna pawlkhat ka gen hi.

Hong nuihmai hi.

 

Ka dahna pawlkhat ka gen hi.

Hong nuihmai hi.

 

Ka vekpi ka gen hi.

Hong thuakpih ding in.

Hong nuihmai hi.


Amah'n..

 

Laidal khat tungah laikung khat tawh hong at hi...

"Kei ka beng ngong............" Tg Vaphual

 


Gualzawhna Ni Suak Ding

Posted by Tg. Zawlngaih on April 10, 2010 at 6:37 AM Comments comments (0)

Gualzawhna Ni Suak Ding

 

Huihpi nun'sim pukkhin hileh,

Koi-ah sinkung om nawn ding.....?

 

Tui khan' simin tum cip hileh,

Koi-ah mual sang om nawn ding.....?

 

I sup simin luankhi luang le'ng,

Koi-ah luankhi om nawn ding.....?

 

Bawlsiatna hang i gam i nam

Zun zomlah zong, khangsawn momno,

Gia bang zun dia na pallunding....?

 

OH... U le nau....

 

Thanemna hem thokik teitei

Khantoh na'ng gel, mainawtin pai,

Zingciang thaiciang nikhat teitei

Ei a'n gualzawh ni suak ding......

 


Pu Zam Khan Thang, DipTh

 

 


HONG LEL LO AW

Posted by Tg. Zawlngaih on April 9, 2010 at 9:48 AM Comments comments (0)

 “HONG LEL LO AW” 

 

Hemlam sinthu ahih leh

           Hong ngaiing ci’n hong lel lo aw..

Tak a om sinthu lobuang,

           Nasinkulthuk hong kum lo aw..

Tg’ sinlai sunim ding’leh

          Pheiphung suankhawm banzaal hong len lo aw..

Tak a sep pat natup loh buang

           Nanglunggeel hong kum lo aw..

Nasep bangkim hemlam sinthu a hih leh

           Keimaimit hong suan lo aw..

Mangpha khaknuam na hih leh

          Dammaw ci’n hong ho lo aw….

Lobang tul dong nacih a leh

           Nangtongdam nem hong za nuam veng..

Lobang tul ding lo buang

          Luankhi nul ding lung lau ing  ee..

 

 

By: tpthawnpu

Feb.14, 2010

 

Source: Vaphual.net; Tongsan


TAKKHEH PASAL!

Posted by Tg. Zawlngaih on March 28, 2010 at 11:35 AM Comments comments (0)

TAKKHEH PASAL!


Thuak lo, ngah lo na ci buang ee

Pheiphung suan kha nungtolh lo ee

Hanciam paisuak tho kik teitei

Gam la nawn lo gual zawhna ding.


"A hun tun ciang thaman sang ding"

Laisiangtho' gen thei tel buang ing

Tawpsan lo ee Takkheh Pasal!

Lamhongpi ding khuak nei buang ing.


Siangtak mu ing mittang nih tawh

Lapial lo ee tangtak mainawt

Khut nih nei ing sem thei bawl thei

Pauban om lo ngentel theithei.


Koikoi pai ding leitung mongdong

Pheiphung suan nang khe nih nei ing

Tuan pu pa'n zong guilet tinten

"Lungsim hangsan bangkim khiaktan"


Haksak hun ciang tawlngak theih hi

Tawpsan lo ee Takkheh Pasal!


Tg Thawnpu

March 27,'10


Rss_feed

Zo Poem Gelhsiamte

 

Agnex Vung

MV Cristiano Tuang

Daniel Maangpu

Demo Tuang

Tg Duang Vul

Tg Go Lam Khup(Khuppi)

JK Kam

Col Khen Za Moong(Retd

Langh Do Lian

Tg. Michael Hau Thang

Munei Thangdal

Tg Nang Khen Khai

Tg Sianpu

VK Tg Suanno

Pr Thang Siangh

tpThawnpu

C Tuangpee

Pu Zam Khan Thang

Zolianu


Recent Forum Post